Algemene Voorwaarden Het Notenlaantje

Leveringsvoorwaarden

Definities:

  • Leverancier: H. Honcoop h.o.d.n. “Het Notenlaantje”, verantwoordelijke voor de levering van de artikelen.
  • Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met Leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.
  • www.hetnotenlaantje.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de Besteller de door de Leverancier te leveren producten kunnen worden bezichtigd en besteld.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en de Besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Leverancier overeengekomen worden.

1.2 Indien Leverancier niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Leverancier het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de Besteller van toepassing verklaart, binden Leverancier niet, tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Leverancier een mededeling van de Besteller dat deze de voorwaarden van Leverancier niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Leverancier gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Leverancier met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Aanbiedingen op www.hetnotenlaantje.nl zijn gericht aan de Besteller bij www.hetnotenlaantje.nl en zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders vermeld.

2.4 Leverancier behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Leverancier zal desgevraagd de Besteller schriftelijk de reden van zijn besluit mededelen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de Besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3 Leverancier kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Leverancier slechts voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Leverancier is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Besteller worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden per product berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op www.hetnotenlaantje.nl gepubliceerd. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid.

4.3 Leverancier is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs als er al een bevestiging van verzending is verzonden, als de verkeerde prijs overduidelijk en onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze als zodanig kon worden herkend.

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd
5.1 Etenswaren, zoals noten en/of bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepings-recht. Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

5.2 Onverminderd het bepaalde in 5.1. kan een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen, gerekend vanaf het moment dat alle producten zijn geleverd, door de Besteller retour gezonden worden indien deze defect of beschadigd is.
De Besteller dient in dat geval een email te sturen naar info@hetnotenlaantje.nl.nl met daarin vermeld het bestelnummer, het rekeningnummer, naam rekeninghouder en de reden van retour. Na retourontvangst van de goederen, zal het bedrag van de retourzending binnen 14 dagen op de rekening van de Besteller worden bijgeschreven.

5.3 Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt worden.

5.4 Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding worden verzonden. Indien de retouren kapot of verbruikt zijn, behoudt Leverancier zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen.

5.5 Indien en voor zover de reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden zal Leverancier, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de Besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.6 Het reclameren ontslaat de Besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Leverancier.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling geschiedt te allen tijde vooraf middels elektronische betaling.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle aan de Besteller geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de Besteller verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

7.2 De Besteller is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Leverancier, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de Besteller niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.

7.3 Ingeval Leverancier de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Leverancier op schadevergoeding onverlet.

Artikel 8. Levertijd
8.1 Onze verzenddagen zijn dinsdag en donderdag. Alle bestellingen die geplaatst worden voor dinsdag 12.00 uur worden dinsdag verzonden. Alle bestellingen die geplaatst worden voor donderdag 12.00 uur worden donderdag verzonden naar het opgegeven adres. Afhankelijk van de gekozen service, ontvangt u de zending binnen 1 – 3 werkdagen in huis.

8.2 Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

8.3 Overschrijding van de door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.4 Annulering van orders dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven per email info@hetnotenlaantje.nl. Pas na schriftelijke bevestiging van Leverancier zal de annulering in behandeling worden genomen.

Artikel 9. Levering
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats EXW INCO terms 2020 magazijn Leverancier. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Besteller.

9.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Leverancier de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Besteller de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Leverancier gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.3 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de Besteller beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10. Transport
10.1 Leverancier bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Besteller. Leverancier is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Leverancier zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 11. Transport
11.1 Indien Leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op betaling door de Besteller voor reeds door Leverancier verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Leverancier alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Leverancier tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor Leverancier haar verplichtingen jegens de Besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 12. Garantie/ aansprakelijkheid
12.1 De leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2 Het notenlaantje biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

12.3 Besteller dient de producten conform met bewaar advies van het Notenlaantje te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.

12.4 Producten dienen aan redelijke verwachtingen van besteller te voldoen. 
Indien een gebrek bij de koop bestaande fout blijkt te zijn heeft de besteller recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag het Notenlaantje aanbieden het aankoopbedrag aan de besteller te vergoeden.

12.5 Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door besteller.

12.6 Het Notenlaantje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan het gebit of ledematen, ontstaan door het consumeren van onze producten.

Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging
13.1 De Besteller wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:
          1 De Besteller enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
          2 Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de Besteller in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
          3 De Besteller zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
          4 De Besteller overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;
          5 Van overlijden, indien de Besteller een natuurlijk persoon is.

13.2 Leverancier is in de 15.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
          1 De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Besteller en/of;
          2 Enig door de Besteller aan Leverancier verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
          3 Het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

13.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 14. Algemeen
14.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch of in de woonplaats van de Besteller bevoegde rechter, naar keuze van Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

15.3 Leverancier is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Leverancier
Het Notenlaantje
De Kroon 5
4261 TW Wijk en Aalburg
Tel: 06 – 104 303 29
E-mail: info@hetnotenlaantje.nl

× Hoe kunnen wij u helpen?